کابل پاورکیس کی نت به طول 1.5 متر

۳۹,۰۰۰ تومان
نوع کابل: برق EU زوایه سوکت :استاندارد  پوشش کانکتور: pvc ولتاژ ورودی :250 V

کابل پاور کیس کی نت به طول 3 متر

۸۱,۰۰۰ تومان
نوع کابل: برق EU زوایه سوکت :استاندارد  پوشش کانکتور: pvc ولتاژ ورودی :250 V

کابل پاورکیس کی نت به طول 1.8 متر

۳۲,۰۰۰ تومان
نوع کابل: برق EU زوایه سوکت :استاندارد  پوشش کانکتور: pvc ولتاژ ورودی :250 V

کابل پاور کیس کی نت به طول 5 متر

۹۵,۰۰۰ تومان
نوع کابل: برق EU زوایه سوکت :استاندارد  پوشش کانکتور: pvc ولتاژ ورودی :250 V