کابل پاورکیس کی نت به طول 1.5 متر

50,400 تومان
-طول کابل :1.5 متر  -زوایه سوکت :استاندارد  -ولتاژ ورودی :250 V

کابل پاورکیس کی نت به طول 1.8 متر

32,000 تومان
-طول کابل :1.8متر -زوایه سوکت :استاندارد  -ولتاژ ورودی :250 V

کابل پاورکیس کی نت به طول3متر

81,000 تومان
-طول کابل :3 متر -زوایه سوکت :استاندارد  -ولتاژ ورودی :250 V