معرفی و فروش برند های معتبر ویپ گیت وی در شبکه ساز

ویپ گیت وی نیوراک Newrock HX404G چهار پورت FXS

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 •  پورت ها:
4 عدد پورت FXS2 عدد پورت شبکه گیگ
 • نوع انتقال: UDP-TCP
 • نوع شبکه: DHCP

ویپ گیت وی نیوراک Newrock MX8G هشت پورت FXO

۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • پورت ها:
2 پورت شبکه 10/100mbps8 پورت FXO
 • نوع انتقال : SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261)/IMS (3GPP)/MGCP (RFC3435)
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک Newrock HX404G چهار پورت FXS

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 •  پورت ها:
4 عدد پورت FXS2 عدد پورت شبکه گیگ
 • نوع انتقال : IMS/SIP/MGCP
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک NewRock HX440G چهار پورت Fxo

۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 •  پورت ها:
4 عدد پورت FXO2 عدد پورت شبکه گیگ
 • نوع انتقال: UDP-TCP
 • نوع شبکه: DHCP

ویپ گیت وی نیوراک Newrock HX402G دو پورت FXS

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • پورت ها:
2 پورت FXS2 پورت شبکه گیگ
 • نوع انتقال : IMS/SIP/MGCP
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک Newrock HX420G دو پورت FXO

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
 • پورت ها:
2 پورت RJ11یک پورت LANیک پورت WAN
 • نوع انتقال : SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261)/IMS (3GPP)/MGCP (RFC3435)
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک Newrock HX422G دو پورت FXO و دوپورت FXS

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • پورت ها:
دو پورت شبکهدو پورت FXO و دو پورت FXS
 • نوع انتقال : SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261)/IMS (3GPP)/MGCP (RFC3435)
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک Newrock HX440E چهار پورت FXO

۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • پورت ها:
2 پورت شبکه گیگ4 پورت FXO
 • پشتیبانی از (IP Filtering List (IP Table
 • پشتیبانی از پرتوکل های SIP و MGCP 

ویپ گیت وی نیوراک Newrock MX8G هشت پورت FXS

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • پورت ها:
 2 پورت شبکه 10/100mbps 8 پورت FXS
 • نوع انتقال : SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261)/IMS (3GPP)/MGCP (RFC3435)
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک Newrock MX60 شانزده پورت FXS

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 •  پورت ها:
16 عدد پورت FXS2 عدد پورت شبکه
 • نوع انتقال : SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261)/IMS (3GPP)/MGCP (RFC3435)
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک NewRock MX60 شانزده پورت FXO

۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 •  پورت ها:
16 عدد پورت FXO1 عدد پورت شبکه
 • نوع انتقال : SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261)/IMS (3GPP)/MGCP (RFC3435)
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک Newrock MX60 بیست و چهار پورت FXS

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • پورت ها:
2 پورت شبکه RJ4524 پورت FXS
 • نوع انتقال : SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261)/IMS (3GPP)/MGCP (RFC3435)
 • نوع شبکه : SSH/HTTP/HTTPS/DHCP/PPPoE client/Radius/DNS (A/SRV record)/STUN

ویپ گیت وی نیوراک Newrock MX8G چهار پورت FXS و چهار پورت FXO

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 •  پورت ها:
4 عدد پورت FXS و 4 عدد پورت FXO2 عدد پورت شبکه گیگ
 • نوع انتقال: UDP-TCP
 • نوع شبکه: DHCP