کابل VGA کی نت به طول10متر

195,000 تومان
-طول کابل :10 متر  -زاویه سوکت : 15 پین استاندارد -نوع VGA:عادی          0

کابل VGA کی نت 15متری

220,000 تومان
-طول کابل :15 متر -زاویه سوکت :استاندارد -نوع VGA: عادی 

کابل VGA وی نت 1.5متری

38,000 تومان
-طول کابل :1.5 متر -زاویه سوکت :استاندارد -نوع VGA :عادی

کابل VGA وی نت 3متری

50,000 تومان
-طول کابل : 3متر -زاویه سوکت: استاندارد -نوع VGA: عادی

کابل VGA وی نت 5متری

75,000 تومان
-طول کابل :5 متر -زاویه سوکت :استاندارد -نوع VGA :عادی  

کابل VGA وی نت 10متری

138,000 تومان
-طول کابل :10 متر -زاویه سوکت :استاندارد -نوع VGA :عادی

کابل VGA وی نت 15متری

170,000 تومان
-طول کابل :15 متر -زاویه سوکت : استاندارد -نوع VGA :معمولی

کابل VGA وی نت 20متری

290,000 تومان
-طول کابل :20متر -زاویه سوکت : استاندارد  -نوع VGA: عادی

کابل VGA کی نت به طول 1.5

50,000 تومان
-طول کابل :1.5 متر -زاویه سوکت : 15پین استاندارد  -نوع VGA:عادی